Særligt for... Pensionister

Vedtægter for pensionistforeningen

§ 1

Foreningens navn er: Viborg Lærerkreds’ Pensionistforening, kreds 140. Foreningens hjemsted: Viborg.

§ 2                

Foreningens formål er:

1) at varetage interesserne for pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening i Viborg Kommune i et tæt samarbejde med Viborg Lærerkreds

2) at skabe og vedligeholde kontakten og samværet mellem medlemmerne gennem arrangementer af social og kulturel karakter

3) at øge medlemmernes almene og kulturelle indsigt gennem foredragsvirk-somhed og debatskabende aktiviteter for at styrke medlemmernes evne til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet

§ 3

Som medlemmer optages pensionerede medlemmer af Viborg Lærerkreds. Desuden kan efterladte ægtefæller/samlevere deltage som gæster i pensionistforeningens arrangementer på samme vilkår som ledsagere i øvrigt.

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest 14 dage før afholdelsen.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Aflæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse, kritisk revisor og suppleanter

6) Eventuelt

§ 5                

På generalforsamlingen vælges:

• bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Valget gælder for 2 år

• 2 suppleanter for bestyrelsen. Valget gælder for 2 år.

• I kritisk revisor. Valget gælder for 2 år

• 1 suppleant for kritisk revisor

 

I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et medlem ønsker det.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer

§ 6                

Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år. Kalenderåret er regnskabsår.

§ 7                

Vedtægtsændring kan ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 8                

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen ønsker det.

§ 9                

Ophævelse af foreningen sker på en ordinær generalforsamling og kan kun ske med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. Motiveret forslag til ophævelse af foreningen skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen og indeholde forslag om, til hvilket formål foreningens midler skal anvendes.

§ 10              

Denne vedtægt er forelagt af arbejdsgruppen og godkendt på den ordinære generalforsamling d. 23. november 2006.