Kredsens vedtægter

 

§  1

Kredsens navn er Viborg Lærerkreds og udgør kreds 140 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Viborg Kommune.
   

§  2

Kredsens formål er, at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
   

§  3

Som medlem optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Stk. 2.

Indmeldelse sker på en elektronisk indmeldelsesformular, som findes på kredsens og Danmarks Lærerforenings hjemmeside.

Stk. 3.

Udmeldelse sker skriftligt til kredsen med mindst en måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1.   oktober.

Stk. 4.

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingenter,   påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes   som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af   hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at   kontingentrestancerne m.v. er betalt, eller der er truffet bindende aftale om   beløbets afvikling, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som   angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter. Medlemmernes pligt til at betale   kontingentrestancer, påløbne renter og gebyrer samt ekstraordinært udskrevne   kontingenter ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen.
   

§  4

Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for regnskabsåret.

Stk. 2.

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Viborg Lærerkreds’ forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

Stk. 3.

Kredsstyrelsen kan pålægge medlemmer, der er i restance, et   opkrævningsgebyr til dækning af merudgifterne ved den fornyede opkrævning.

Stk. 4.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§  5

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts i henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Stk. 3.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst   3 ugers varsel ved offentliggørelse på skolerne, på kredsens hjemmeside og på ”Folkeskolen.dk”. Ved   indkaldelsen angives foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

En oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår samt kredsstyrelsens forslag til budget og kredskontingent bekendtgøres senest sammen med den endelige dagsorden 5 hverdage før generalforsamlingen. Generalforsamlingsmaterialet formidles elektronisk til medlemmerne gennem kredsens nyhedsbrev og ved offentliggørelse på kredsens hjemmeside. Materialet skal være tilgængeligt mindst 5 hverdage før generalforsamlingen.

Stk. 5.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der   er optaget på dagsordenen.

Stk. 6.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt   indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. dog § 15. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 5 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev.
   

§  6

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
1. Valg af dirigent.
2. Forretningsorden
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v.
7. Budget og fastsættelse af kontingent.
8. Valg, jf. § 8.
9. Eventuelt.
   

§  7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidigt meddeler de emner, som kræves behandlet på generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde   skal generalforsamlingen afholdes senest en måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden   indkaldes med varsel på mindst 5 hverdage ved offentliggørelse på skolerne, på kredsens hjemmeside og på Folkeskolen.dk. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.
   

§  8

Kredsstyrelsen består af formand og næstformand samt yderligere 3 medlemmer.

Valg

Stk. 1.

Valg til Danmarks Lærerforenings kongres og til kredsstyrelsen afholdes på den ordinære generalforsamling i lige år.

Stk. 2.

Kandidatur kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. Kandidaturer og evt. valgoplæg udsendes samtidig med den endelige dagsorden for generalforsamlingen, såfremt de er formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3.

Generalforsamlingen vælger i nedenstående rækkefølge:

a) kredsens formand, som er kongresdelegeret

b) kredsens næstformand, som er kongresdelegeret

c) 3 yderligere kredsstyrelsesmedlemmer, hvoraf de 2 med flest stemmer er kongresdelegerede og den med færrest stemmer er 1. suppleant til kongresdelegerede

d) 2 yderligere suppleanter for kongresdelegerede, som også er suppleanter til kredsstyrelsen

e) 2 kritiske revisorer

f) 1 revisorsuppleant

Stk. 4.

Hvis kredsen skal vælge 5 kongresdelegerede, er formand, næstformand samt de 3 kredsstyrelsesmedlemmer kongresdelegerede. Der vælges yderligere 3 suppleanter for kongresdelegerede, hvoraf de 2 med flest stemmer samtidig er suppleanter til kredsstyrelsen.

Stk. 5.

Alle valg foretages i øvrigt i overensstemmelse med de af hovedstyrelsen vedtagne regler mht. valg og afstemningsmetode.
   

§  9

 

Et forslag til mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles efter de retningslinjer, der er angivet i Danmarks Lærerforenings   vedtægter.

 

§ 10

Kredsstyrelsen konstituerer sig med kasserer og evt. sekretær.

Stk. 2.

Formand og kasserer kan ikke være samme person. Formand og   næstformand udgør kredsens daglige ledelse.

Stk. 3.

Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt   indkaldt, og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af   stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4.

Kredsstyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine   repræsentanter til udvalg mv.

Stk. 5.

Formand og kasserer i forening tegner kredsen i økonomisk   henseende, dog kan optagelse af lån og placering af inverstering kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

Stk. 6.

Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
   

§ 11

Kredsstyrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentant/kontaktperson og suppleant for denne i overensstemmelse med Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Stk. 2.

Tillidsrepræsentanten/kontaktpersonen formidler samarbejdet   mellem medlemmerne på sit tjenestested (valgområde), kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

Stk. 3.

Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant/kontaktperson behandles efter de retningslinjer, der er angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter.
   

§ 12

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på   tjenestestederne og blandt medlemmerne, danner Viborg Lærerkreds’ medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub under Viborg Lærerkreds. Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen. Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og bindeled til kredsstyrelsen.
Generalforsamlingen fastsætter hvert år et beløb til klubbernes drift.
   

§ 13

Som en del af kredsen råder Viborg Lærerkreds over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for   Viborg Lærerkreds.
   

§ 14

Viborg Lærerkreds kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en   generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnås der ikke 2/3’s flertal for forslaget, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2.

I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter   generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.

Stk. 3.

Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende   midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond.
   

§ 15

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for en ordinær generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
   

§ 16

Nærværende vedtægter for Viborg Lærerkreds er vedtaget på kredsens generalforsamling den 6. marts 2015 til øjeblikkelig ikrafttrædelse.

   

Vedtægter for Viborg Lærerkreds' særlig fond

§  1

Viborg Lærerkreds' særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og/eller 3   under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

 

§  2

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger, der finder sted   efter retningslinjer, som fastsættes af Danmarks Lærerforening.

Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler   kan heller ikke overføres til andre kredse.

 

§  3

Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

  

§  4

Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

  

§  5

Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

  

§  6

Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen   overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

  

§  7

Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.

  

§  8

I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel   sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds' særlige fond.

  

§  9

Disse vedtægter for Viborg Lærerkreds' særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2013.